Navegando por
Categoría: Informació

REUNIONS DE FAMÍLIES

REUNIONS DE FAMÍLIES

Benvolgudes famílies ,

Començam un curs molt atípic, amb un escenari B, és a dir, amb mesures sanitàries molt estrictes.

Vos adjuntam una circular explicativa de com estarà organtizat el centre aquest curs

INFORMACIÓ INICI DE CURS PARES DEFINITIU

Les reunions incials de pares, es faran en grups de 10, per tant, NOMÉS POT VENIR UN REPRESENTANT ADULT DE LA FAMÍLIA (SENSE NINS). Els vostres tutors es posaran en contacte amb vosaltres telefònicament per citar-vos.

Bon curs i molta salut!

 

 

BEQUES NEE CURS 2020-21

BEQUES NEE CURS 2020-21

Per sol·licitar l’ajuda de la Convocatòria per a necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2020/21 el primer que hem de tenir en compte és el termini de presentació: La sol·licitud pot presentar-se fins a 30 de setembre de 2020.

Com se sol·licita ?

Per sol·licitar-la heu d’entrar en la “Seu Electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional”, en la següent adreça:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Haurà de triar una de les dues opcions:

1.- SI NO ESTÀ REGISTRAT

Si no està registrat, perquè no va sol·licitar beca en anys anteriors o perquè no ha realitzat cap altre tràmit via online amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional , entri en aquest enllaç i segueixi les instruccions. L’habitual és registrar-se amb l’opció «amb el meu usuari de la Seu Electrònica».

Si el sol·licitant és major de 14 anys, ha de ser l’alumne, amb el seu DNI/NIE, el que estigui registrat en la Seu Electrònica i el sol·licitant de la beca.

Si el sol·licitant és menor de 14 anys i ja té DNI/NIE és convenient utilitzar el DNI/NIE del sol·licitant.

En cas de ser menor de 14 anys i no tenir DNI/NIE se pot utilitzar el del pare/mare/tutor.

En cap cas se pot demanar una beca amb el passaport.

Veurà que li sol·licita una sèrie de dades personals (nom i llinatges, DNI/NIE, telèfon mòbil, correu electrònic i contrasenya). És important que s’asseguri que aquestes dades siguin correctes, accessibles en qualsevol moment i que les guardi en lloc segur, ja que seran les dades que utilitzarà per a accedir a la Seu Electrònica més endavant i que utilitzarà el Ministeri d’Educació i Formació Professional per a contactar amb vostè. Posteriorment veurem com es poden modificar aquestes dades, però de moment és important que el correu electrònic  sigui correcte, ja que el Ministeri d’Educació i Formació Professional d li enviarà un missatge per activar el seu compte a la Seu Electrònica. Si no rep el missatge, asseguri’s que no està entrant en la carpeta “spam” o “correu electrònic no desitjat”.

Una vegada rebut el missatge i activat el compte, ja pot entrar en la Seu Electrònica com indiquem a continuació.

2.- SI JA ESTÀ REGISTRAT

Si ja està registrat, perquè ha seguit els passos anteriors o perquè va sol·licitar beca en anys anteriors per aquesta via, pot accedir amb el seu DNI/NIE i contrasenya al següent enllaç: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Si té problemes per a accedir (perquè no ha rebut el correu d’activació o perquè ha oblidat la seva contrasenya o la seva adreça de correu electrònic), en la part inferior veurà que posa “Incidències d’accés”. Segueixi les opcions que es presenten que poder recuperar les dades d’accés.

Consells sobre el registre en la Seu Electrònica i problemes d’accés

• Asseguri’s de memoritzar o guardar en lloc segur les dades de registre ja que són imprescindibles per a sol·licitar la beca enguany i els anys següents.

• Si canvia o dóna de baixa alguna de les dades (email, telèfon mòbil, etc), recordi que ha de modificar-les com indiquem posteriorment. Li faran falta per a accedir en el futur a la Seu Electrònica i per a rebre les notificacions del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

• Si no pot entrar utilitzi l’opció “Incidències d’accés” i segueixi les opcions que es presenten.

• Si continua tenint problemes per a accedir enviï un correu al Ministeri d’Educació i Formació Professional (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-administrativa.html) indicant les dades de registre del sol·licitant (DNI/NIE/NIF, nom complet, email i telèfon) i quin missatge d’error exacte li apareix.

En la pàgina principal de la Seu Electrònica veurem en la columna de la dreta diverses opcions:

• «Modificar les meves dades» – En aquesta opció podrem modificar les dades bàsiques que utilitzem durant el registre, excepte el nom i NIF/NIE (email, telèfon mòbil i contrasenya)

• «Modificar contrasenya»  – Pot posar una contrasenya nova per a l’accés a la Seu Electrònica.

• «Buscar tràmits »- Per a localitzar altres tràmits disponibles en la Seu Electrònica.

• «Els meus expedients» – Aquí podrem veure tots els tràmits que hem anat donant d’alta en la Seu Electrònica. Si va sol·licitar beca altres anys per aquesta via, pot localitzar-les també.

• «Les meves notificacions» – En aquest apartat li figuraran totes les notificacions que li enviï el Ministeri d’Educació i Formació Professional relacionades amb els tràmits que vagi realitzant. És molt important estar pendent d’aquest apartat per a veure les notificacions (sol·licituds de dades, resolucions, etc.) que ens envien relacionades amb la nostra beca.

• «Justificants de Registre Electrònic» – De moment aquest apartat ens figurarà sense contingut.

Bé, de moment aquestes opcions les deixem i busquem la beca a emplenar, entrant en el següent enllaç: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idconvocatoria=1233

En entrar amb el nostre DNI i contrasenya podrem accedir al tràmit prement en el botó que veurem en la part superior:

boton acceso al tramite.png

Llavors podrem veure informació general de la forma de presentació i podrem «donar d’alta la sol·licitud».

Emplenant la beca

• En la fulla 1 emplenarem les dades personals de l’alumne (en l’apartat de «Discapacitat» marcarem si/no depenent de si l’alumne té reconegut un grau de discapacitat del 33% o superior), el domicili familiar, les dades a l’efecte de notificacions,  dades bancàries i acadèmiques.

• En la fulla 2 afegirem els membres de la unitat familiar diferents al sol·licitant i pitjarem «guardar familiar». Podem comprovar com van apareixent files per davall del sol·licitant. Són membres computables els pares, germans menors de 25 anys (o majors amb discapacitat), i els padrins que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent (certificat de convivència). Si algun va ser autònom o va tenir més del 50% de participació en una empresa ens sol·licitarà que afegim els ingressos bruts.

• En la fulla 3 emplenarem les dades de la família nombrosa (si tenen el títol i si estava vigent a 31/12/2019), en els apartats de grau de minusvalía posarem (1,2…) en el requadre depenent del nombre d’afectats (únicament si és el sol·licitant o els seus germans). Recordi que totes aquestes situacions específiques ha d’acreditar-les documentalment en presentar la sol·licitud.

• Emplenarem la fulla 4  només en el cas que el pare, mare, o representant legal de l’alumne autoritzin el director del centre en què estigui matriculat l’alumne beneficiari perquè aquest últim percebi l’ajuda a través del compte corrent d’aquest centre. Aquesta autorització haurà de manifestar-se per escrit i en l’espai reservat per a això, i ser signada per la persona que ostenti la pàtria potestat. En aquesta fulla també podem fer constar en l’apartat de «observacions», totes aquelles indicacions, comentaris, etc. que considerem oportunes.

Si ja hem acabat d’emplenar el formulari, podem comprovar de nou totes les dades, pitjar en els números que indiquen les fulles del mateix i, si ja estem d’acord, pitjarem acceptar.

Presentació de la beca

Una vegada emplenada la sol·licitud online, haurà d’imprimir el model de sol·licitud que facilita l’aplicació (PDF) i presentar-lo signat juntament per tots els membres de la unitat familiar amb la resta de documentació en el centre educatiu (darrer dia per presentar-la  és dia 30 de setembre), que seguirà amb la tramitació de les sol·licituds per a remetre-les amb posterioritat a les Unitats de Beques.

Consells sobre l’emplenament de la beca

• Abans de començar és important que tingui a mà originals o còpia dels DNI/NIE dels membres de la Unitat Familiar ja que li demanarà dades com les dates de caducitat, *IDESP, etc.  Només té 5 minuts per a emplenar cada fulla, per la qual cosa ha d’anar guardant (en el botó «guardar esborrany» que apareix en la part superior de cadascuna de les fulles) tot el que vagi fent per a no perdre-ho si es desconnecta.

• En emplenar el document identificatiu (DNI/NIE) en alguns casos necessitarà saber IDESP.pdfIDESP.pdf (només per a DNI electrònics), IXESP.pdfIXESP.pdf (per al NIE d’estrangers) o com és el número de CertificadoUnion.pdfCertificadoUnion.pdf

• Mentre va emplenant i guardant la beca es queda en estat «esborrany», per la qual cosa quan finalitzi no s’oblidi de pitjar el botó «ENVIAR» que apareix a l’última fulla.

• Recordi que ha d’imprimir la sol·licitud (PDF), signar en els apartats corresponents (tots els membres),  adjuntar tots els documents requerits (tot en suport paper) i lliurar-los en el centre educatiu (sempre dins del termini indicat en la convocatòria). En cap cas heu de remetre informes mèdics, fotocòpies del llibre de família, DNI que s’hagin validat correctament al programa o còpies de la declaració de IRPF.

• Quan comenci la tramitació poden sol·licitar-se documents addicionals pel que ha d’estar pendent de l’apartat «les meves notificacions» que hem comentat anteriorment.

• Recordi que l’enviament de la beca suposa, entre altres coses, l’acceptació de les bases de la convocatòria i que totes les dades s’ajusten a la realitat. És convenient repasar a la convocatòria els requisits per no haver de retornar la beca concedida.

• El termini finalitza el 30de setembre però no ho deixi per a l’últim dia. Que li falti algun document a última hora, problemes amb la xarxa o una saturació en el servidor del Ministeri d’Educació i Formació Professional pot deixar-li sense beca.

M’he equivocat !!!

Finalment, recordi que fins al 26 de setembre té de termini per fer la sol·licitud de  la beca. Si ha comès algun errada i encara està en esborrany no hi ha problema. Entri i la modifica. Si ja ha pitjat «enviar», pot entrar i presentar una de nova (la que val és l’última presentada). Entri en la Seu Electrònica, busqui la beca presentada en l’apartat «els meus tràmits» i veurà que damunt de la sol·licitud figura la següent opció: «Si ha presentat sol·licituds i no està conforme amb les dades i desitja presentar una nova sol·licitud, pitji aquí«. En pitjar accedirem a una nova sol·licitud.

© Govern Illes Balears

 

 

 

PAE mes de Juliol

PAE mes de Juliol

Benvolgudes famílies:

El CEIP Els Molins ha decidit a Claustre i Consell Escolar, fer la sol.licitud per dur endavant el Programa d’ Acompanyament Escolar adreçat a alumnat de 5è i 6è d’ Educació Primària durant el mes de juliol.

Aquest és un programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Formació i Educació 2014-2020 i permetrà ofertar un reforç educatiu de llengües i matemàtiques a tots els alumnes de 5è i 6è.

Esperam que aquest programa pugui contribuir a millorar el nivell curricular dels nostres alumnes i a reforçar aquells aspectes que han pogut quedar pendents durant el confinament.

JA ESTÀ A PUNT D’ ACABAR EL CURS!

JA ESTÀ A PUNT D’ ACABAR EL CURS!

Benvolgudes famílies, nins i nines:

Aquesta setmana del 8 al 12 de juny, trobareu que ja anam baixant el ritme de tasques, la setmana de dia 15 al 19 de juny, ja no vos enviarem cap proposta nova de tasques afegides. Podreu anar acabant les tasques que vos han quedat pendents amb tranquil.litat i demanat els dubtes que vos surtin als vostres tutors/es i/o mestres.

A partir de dilluns els tutors comencen a tenir la tasca de tutoria amb diferents alumnes, tal com vos vàrem explicar a la darrera circular.

Estam acabant aquest curs tan excepcional i al qual tots ens hi hem hagut d’ adaptar.

Només ens resta agraïr-vos a famílies, alumnes i docents l’ esforç que heu fet per dur el millor possible tota aquesta adaptació.

Els tutors vos repartiran amb els vostres informes individuals una proposta de reforç per a l’ estiu….estarà bé, que treballeu una miqueta durant l’estiu, però , per favor….no vos oblideu de gaudir tot el que pogueu de les vacances, de la platja, de la natura, de la família i de jugar tot el que pogueu, perquè aquest curs ha suposat un esforç extra per a tots i totes, però especialment per als nins i nines que ho heu fet beníssim i heu demostrat que sou genials!!!!

Ben bé vos mereixeu un bon descans i gaudir de l’ estiu!

Tasques 4t primària confinament 8-12 juny (1)

Tasques 5è primària comnfinament 8-12 juny

Tasques 6è primària confinament 8-12 juny

TASQUES DEL 8 AL 12 DE JUNY

BEQUES NESE CURS 2019-20

BEQUES NESE CURS 2019-20

Bon dia,

Us comunicam que ja està publicada a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional la Resolució definitiva de la convocatòria d’ajudes per alumnat amb NESE del curs 2019 – 2020. Us adjuntam aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, els interessats poden presentar un recurs de reposició. El termini per presentar-lo és del 2 de juny a l’ 1 de juliol (inclòs) de 2020. Us adjuntam el model de recurs de reposició que han d’emplenar i enviar a la Secció de Beques de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, carrer del Ter, 16, Pol. Son Fuster, 07009 Palma.

recurso-may20

resolucion-definitiva-nee-1jun20

TASQUES DE L ‘ 1 AL 5 DE JUNY

TASQUES DE L ‘ 1 AL 5 DE JUNY

Benvolgudes famílies, nins i nines:
Aquest curs arriba a la seva recta final, i per això, avui vos deixam la
programació de feina per a la setmana de l’ 1 al 5 de juny per a primària, sabeu
que podeu trobar totes les tasques penjades al blog de la vostra aula i també
porpostes d’ educació infantil.
A partir del dia 8 de juny les propostes de feina seran de caràcter més
lúdic i amb menys volum de feina, tenim present que ja fa bon temps, que ja
veis que són els darrers dies i que després de tantes restriccions teniu més
ganes de sortir i fer altres activitats familiars.
També aprofitarem aquests darrers dies per recollir tot el material que
s’ha deixat amb prèstec : llibres del fons de llibres i notebooks. Vos anirem
cridant perquè ho pogueu dur a l’ escola amb cita prèvia, així que podeu anar
preparant els llibres i els notebooks, aquells i aquelles que en teniu en prèstec i
pensau que s’ han de tornar amb bones condicions.
L’ alumnat de 6è d’ educació primària ja comença aquesta setmana les
seves tutories individualitzades. La resta d’alumnes seguiran amb la seva tasca
on line setmanal. Vos anirem informant de les noves instruccions, si entram a la
fase 3.
Ànims, que ja queda molt poc i heu demostrat ser com els superheroïs!,
heu sabut vèncer les adversitats, fer molta feina i adaptar-vos a totes les
circumstàncies!

1 – 5 juny (1r cicle)

Tasques 4t primària confinament 1-5 juny

Tasques 5è primària confinament 1-5 juny

Tasques 6è primària confinament 1-5 juny

VACANTS ADMISSIÓ 2020-21

VACANTS ADMISSIÓ 2020-21

Benvolgudes famílies:

Adjuntam el llistat de vacants que hi ha al centre previstes per al curs 2020-21 per tal que pogueu tenir aquesta informació a l’ hora de realitzar el procés d’ admissió d’ Educació Infantil i Primària que ja sabeu, que és de l’1 al 12 de juny. Recordam que el tràmit s’ ha de fer preferentment de forma telemàtica.

VACANTS ADMISSIÓ 2020-21

TUTORIES 6È EP

TUTORIES 6È EP

Benvolgudes famílies:

Vos informam que , segons la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, se començaran a ofertar tutories d’ orientació i/o matèria per a l’ alumnat de 6è curs d’ Educació primària. El tutor es posarà en contacte amb les famílies via telefònica per pactar el dia i l’hora per realitzar les tutories.Aquestes tutories són de caràcter voluntari.

Qui pot assistir a les tutories presencials? Només els alumnes de 6è EP

Com s’ organitzaran aquestes tutories? Sempre amb cita prèvia a petició del tutor i/o de les famílies. L’equip directiu organtizarà les sessions de tal manera que professorat i alumnat estiguin el temps imprescindible dins el centre.

Els docents només s’ incorporen al centre quan hagin de dur a terme la seva activitat presencial, la resta de jornada laboral seguiran fent teletreball.

No hi haurà servei de transport ni de menjador durant el curs 2019-20

L’ alumnat que vengui a fer les tutories, abans d’ entrar al centre haurà de:

  • Haver-se mirat la temperatura a casa, en cas de ser superior a 37 graus no es pot acudir al centre

  • En cas de tenir símptomes compatibles amb la Covid 19 com tos, febre, mal de cap,dificultat per respirar , etc…no pot acudir al centre. S’ ha d’adreçar al centre de salut

Al moment de l’ entrada el mestre li ajudarà a fer tot el protocol d’entrada al centre:

  • Pulveritzar les sabates amb una disolució d’ aigua i lleixiu

  • Dur la mascareta posada

  • Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic

I dins l’ estada al centre sempre s’ ha de mantenir la distància interpersonal de 2m.

Cada alumne ha de dur un estoig amb el seu material propi (bolígraf, llapis, goma, etc…) que no podrà compartir.

S’ ha de respectar sempre l’ hora de la cita donada i els familiars no poden entrar dins el centre.

Com posar-se i llevar-se la mascareta

INFOGRAFIA DESESCALADA FASE 2

Adjuntam alguns documents amb infomació que vos pot ser útil.

error: Content is protected !!