FONS DE LLIBRES

FONS DE LLIBRES

FONS DE LLIBRES I MATERIAL REUTILITZABLE (NO FUNGIBLE) CURS 2020-21

Aquest curs es torna ofertar el Programa de Reutilització i Creació d’ un Fons de llibres per a l’EP. Aquest curs hi ha la novetat que també hi podem incloure algun material no fungible del que es demana a les famílies a l’ inici de curs.

La finalitat d’ aquest programa és combinar l’ educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb l’ estalvi de les famílies.

L’ alumnat que participa en el programa (que ja va retornar el full emplenat i signat abans de dia 24 de juny ) rebrà a principi de curs els llibres necessaris des de l’ escola a un preu econòmic amb unes condicions d’ús que s’han de respectar, així com algun material que s’ haurà de cuidar i usar bé per poder reutilitzar-los al llarg de l’ escolarització Aquest preu anirà variant cada any, segons l’aportació econòmica que oferti Conselleria ,segons el preu dels llibres i el remanent de llibres que tengui l’ escola. L’ adhesió al Programa és voluntària.

Condicions d’ ús dels llibres del Fons de llibres escolar

  • Els llibres es lliuraran als alumnes en començar el curs forrats i amb bones condicions
  • Els llibres s’ han de cuidar adequadament. No es poden rompre pàgines, escriure (menys als quadernets fungibles) , pintar o arrugar. Tampoc no es pot llevar el forro. El nom de l’ alumne s’ha de posar dins l’ etiqueta del llibre (no a cap altra banda).
  • Els llibres i el material reutilitzable s’ hauran de retornar al centre amb bones condicions durant els darrers 15 dies de curs.
  • Hi haurà una Comissió encarregada de revisar tots els llibres.En cas que algún llibre es perdi o es retorni amb males condicions s’ haurà de pagar una penalització de 20 euros per llibre i/o el que valgui el material fet malbé.

Donada la situació de vulnerabilitat que s’ ha creat a nivell social a causa de la covid19, hem intentat baixar els preus, el preu que han de pagar els alumnes per participar el fons de llibres és de:

CURS 2019-20

CURS 2020-21

LLIBRES:

Els alumnes que pertanyien al fons de llibres 82€

Els alumnes que no pertanyien al fons de llibres havien d’ adquirir els seus llibres pel seu compte i dur-los a principi de curs

LLIBRES:

Els alumnes que pertanyen al fons de llibres 70€

Els alumnes que no pertanyen al fons de llibres han d’ adquirir els llibres pel seu compte i dur-los a principi de curs.

MATERIAL NO FUNGIBLE: Tot l’alumnat havia de dur un material incicial

MATERIAL NO FUNGIBLE:

Els alumnes que s’ han adherit al programa NO han de dur, perquè ja les entra amb el fons:

1er EP: carpeta viatgera amb plàstics separadors

estoig de 3 cremalleres

arxivador gros de 2 anelles

regla

2on EP: carpeta viatgera amb plàstics separadors

estoig de 3 cremalleres

regla

usb

3er EP: carpeta viatgera plàstics separadors

estoig amb 3 cremalleres

regla

usb

4t, 5è i 6è EP: carpeta viatgera plàstics separadors

estoig 3 cremalleres

carpeta tamany foli

regla, escaire, cartabó, semicercle i compàs

usb

FONS TAC : Els alumnes pagaven 5€ per finançar llicències i reposició de material, ja que una part la subvencionava la Conselleria amb el Projecte TAC.

FONS TAC : Aquest curs Conselleria no ha posat en marxa el Projecte TAC, els alumnes hauran de pagar 7 € . Els alumnes que siguin de fons de llibres ho tenen inclós en la quota,els alumnes que no siguin de fons de llibres hauran d’ ingressar aquesta quantitat a principi de curs, juntament amb les despeses de material fungible.

error: Content is protected !!