FONS DE LLIBRES

FONS DE LLIBRES

FONS DE LLIBRES I MATERIAL REUTILITZABLE (NO FUNGIBLE) CURS 2021-22

La finalitat d’ aquest programa és combinar l’ educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb l’ estalvi de les famílies.

L’ alumnat que vulgui participar en el programa per al curs que ve, ha de retornar el full signat amb el resguard del banc abans de dia 18 de juny de 2021. L’ alumnat que forma part d’aquest programa, rebrà a principi de curs els llibres necessaris des de l’ escola a un preu econòmic amb unes condicions d’ús que s’han de respectar, així com algun material que s’haurà de cuidar i usar bé per poder reutilitzar-los al llarg de l’ escolarització Aquest preu anirà variant cada any, segons l’aportació econòmica que oferti Conselleria ,segons el preu dels llibres i el remanent de llibres que tengui l’ escola. L’ adhesió al Programa és voluntària.

Condicions d’ ús dels llibres i material del Fons de llibres

  • Els llibres es lliuraran als alumnes en començar el curs folrats i amb bones condicions

  • Els llibres s’ han de cuidar adequadament. No es poden rompre pàgines, escriure (menys als quadernets fungibles) , subratllar, pintar o arrugar. Tampoc no es pot llevar el forro. El nom de l’ alumne s’ha de posar dins l’etiqueta del llibre (no a cap altra banda).

  • Els llibres i el material reutilitzable s’ hauran de retornar al centre amb bones condicions durant els darrers 15 dies de curs.

  • Hi haurà una Comissió encarregada de revisar tots els llibres.En cas que algún llibre es perdi o es retorni amb males condicions s’ haurà de pagar el valor del llibre i/o el que valgui el material fet malbé.

LLIBRES:

Els alumnes que pertanyen al fons de llibres rebran els llibres dins la primera setmana de curs.

Els alumnes que pertanyen al fons de llibres 70€

MATERIAL NO FUNGIBLE:

Els alumnes que s’ han adherit al programa NO han de dur, perquè ja les entra amb el fons:

1er EP: carpeta viatgera amb plàstics separadors

estoig de 3 cremalleres

arxivador gros de 2 anelles

regla

2on EP: carpeta viatgera amb plàstics separadors

estoig de 3 cremalleres

regla

usb

3er EP: carpeta viatgera plàstics separadors

estoig amb 3 cremalleres

regla

usb

4t, 5è i 6è EP: carpeta viatgera plàstics separadors

estoig 3 cremalleres

carpeta tamany foli

regla, escaire, cartabó, semicercle i compàs

usb

FONS TAC : Els alumnes que siguin de fons de llibres tenen inclosa la quota TAC de 7€ ,els alumnes que no siguin de fons de llibres hauran d’ ingressar aquesta quantitat a principi de curs, juntament amb les despeses de material fungible.

En cas que volgueu formar part del programa , heu d’ ingressar la quantitat de 70€ al següent nº de compte:

BANKIA ES7420383407956000024596

L’ ingrés s’ ha de fer abans de dia 18 de juny de 2021 i retornar el resguard d’ingrés al tutor/a

Heu d’ indicar el nom de l’ alumne i el curs de l’ any que ve.

L’ ingrés d’ aquesta quantitat implica: pertànyer al fons de llibres, l’ acceptació de les decisions preses per la Comissió i el compliment de les normes d’ ús. El centre no pot emetre factures per aquest concepte.

RETORN DEL MATERIAL D’ AQUEST CURS.

Els alumnes que enguany han format part del fons de llibres han de retornar amb bones condicions tots els llibres i el material del fons de llibres al seu tutor/a dins una bossa tancada i amb el nom posat dins els dies 14, 15 i 16 de juny de 2021.

error: Content is protected !!