Centre

Centre

 

El nostre centre

La construcció de la nostra escola es remonta a l’ any 1952, les obres s’ acabaren l’ any 1954. Des d’ aquesta data l’ escola de Búger ha passat per diferents etapes. Tan sols 3 anys després de la seva construcció ja s’ hi detectaren algunes deficiències que feren que l’ escola es traslladàs temporalment a l’ edifici conegut com a “La Carnisseria”,durant aquest temps l’escola estava segregada per sexes I parvulari.

Quan al cap de tres anys, quan ja s’ havien subsanat les deficiències, els infants tornàren a l’edifici nou, ja es convertí amb mixt (nins I nines plegats), després, davant el creixent nombre de matrícules es va dotar a l’ escola amb més mestres, més material I es va poder cursar tota la EGB al centre. Des de llavors, hi ha hagut baixades I pujades d’ alumnat, segons les èpoques.

El nostre horari lectiu és de 9 h fins les 14 h , a més oferim el

servei d’escola matinera, menjador i activitats extraescolars.

És un centre unitari amb una aula per a cada cicle (EI, 1er cicle, 2on cicle I 3er cicle)

La llengua vehicular del centre és la llengua catalana segons consta en el nostre PL.

Entenem el PEC com una proposta integral que permet dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa producte del diàleg i el debat entre tota la comunitat educativa que ens compromet i lliga a tots.

Apostem pel canvi, la innovació i la qualitat en el funcionament del centre. Per tant, aquest document no és estàtic, és una eina dinamitzadora, interactiva i que està sotmesa a revisió. Així, esdevé un referent permanent de la vida col·lectiva del centre (tant per les actuacions individuals com per les conjuntes).

Volem destacar que es comença l’ elaboració del PEC durant el curs 2016-17 , sense tenir constància que abans hi hagués aquest document al centre.

Tenim consciència que , com a Comunitat Educativa és necessari que ens marquem uns objectius a curt i mig termini, elaborant un pla d’ actuació per a 4 anys.Dins aquest pla hi entrarà: posar al dia els documents de centre, marcar línies metodològiques comunes per tal que l’ acció educativa tengui continuitat i coherència,i consensuar una concreció curricular per al nostre centre que determini quins són els objectius mínims que marcam per a cada cicle i quins són els criteris d’ avaluació i promoció.

El centre vol treballar per a la millora continua, per oferir a les famílies del centre una educació de qualitat, estam engrescats en fer un canvi de mirada de cap a l’ educació i poc a poc, posar en marxa plans d’ innovació pedagògica i canvis de metodologia, que afavoreixin una educació integral de l’ infant, respectant els ritmes i estils d’ aprenentatge individuals.

La bona tasca de molts/es professionals que han format part en qualque moment del claustre de professors/es durant aquest anys,ens donen una base per a començar una tasca nova, amb il.lusió i ganes de canvi i de projectes nous.Som conscients que no és un camí fàcil i que necessitam la implicació de tota la Comunitat Educativa, però pensam que si tots ens implicam en fer una escola millor, els infants, es convertiràn en uns futurs ciutadans, creatius, responsables i amb valors positius davant la vida, per tant….ens posam en marxa!

Es tindrà en compte a tota la Comunitat Educativa, (claustre, famílies, personal no docent, institucions, recursos humans externs) i s’ intentaran establir vincles de cooperació, amb un diàleg fluid que permeti una coordinació amb el centre en termes de cooperació i coeducació, per aconseguir els millors resultats i rendiments a la nostra tasca pedagògica i didàctica.

 
Entorn:

Búger és un municipi situat al nord de Mallorca, a la zona de transició entre el Raiguer i el Pla. Limita amb el pobles de Selva, Campanet, sa Pobla i Inca.

El terme de Búger té una extensió de 8’27 quilòmetres quadrats. És el terme municipal més petit de Mallorca.

Té una població de 1030 habitants. Amb una densitat de població de 124,55 habitant per quilòmetres quadrats. Segons el cens de l’any 2015 un 51,08% dels habitants empadronats a Búger han nascut a dita població, el 8,71% han emigrat al poble des de diferents llocs d’Espanya, un 22,90%des d’altres municipis de la província de les Illes Balears i un 17,32% des d’altres països.

La llengua materna de la majoria dels alumnes és la catalana, encara que darrerament hi ha hagut una arribada important d’immigrants de països no comunitaris; la majoria d’ells desconeixen completament les dues llengües de la nostra comunitat autònoma. Aquesta dificultat planteja problemes per poder escolaritzar normalment aquests alumnes, també per mantenir una comunicació fluïda amb les seves famílies.

L’escola està situada a l’est i és la part més alta del poble. A aquesta zona estaven situats els molins. Està dins el casc urbà i té accés per tres carrers, la qual cosa fa que molts alumnes hi arribin a peu.

error: Content is protected !!