BEQUES NEE CURS 2020-21

BEQUES NEE CURS 2020-21

Per sol·licitar l’ajuda de la Convocatòria per a necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2020/21 el primer que hem de tenir en compte és el termini de presentació: La sol·licitud pot presentar-se fins a 30 de setembre de 2020.

Com se sol·licita ?

Per sol·licitar-la heu d’entrar en la “Seu Electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional”, en la següent adreça:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Haurà de triar una de les dues opcions:

1.- SI NO ESTÀ REGISTRAT

Si no està registrat, perquè no va sol·licitar beca en anys anteriors o perquè no ha realitzat cap altre tràmit via online amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional , entri en aquest enllaç i segueixi les instruccions. L’habitual és registrar-se amb l’opció «amb el meu usuari de la Seu Electrònica».

Si el sol·licitant és major de 14 anys, ha de ser l’alumne, amb el seu DNI/NIE, el que estigui registrat en la Seu Electrònica i el sol·licitant de la beca.

Si el sol·licitant és menor de 14 anys i ja té DNI/NIE és convenient utilitzar el DNI/NIE del sol·licitant.

En cas de ser menor de 14 anys i no tenir DNI/NIE se pot utilitzar el del pare/mare/tutor.

En cap cas se pot demanar una beca amb el passaport.

Veurà que li sol·licita una sèrie de dades personals (nom i llinatges, DNI/NIE, telèfon mòbil, correu electrònic i contrasenya). És important que s’asseguri que aquestes dades siguin correctes, accessibles en qualsevol moment i que les guardi en lloc segur, ja que seran les dades que utilitzarà per a accedir a la Seu Electrònica més endavant i que utilitzarà el Ministeri d’Educació i Formació Professional per a contactar amb vostè. Posteriorment veurem com es poden modificar aquestes dades, però de moment és important que el correu electrònic sigui correcte, ja que el Ministeri d’Educació i Formació Professional d li enviarà un missatge per activar el seu compte a la Seu Electrònica. Si no rep el missatge, asseguri’s que no està entrant en la carpeta “spam” o “correu electrònic no desitjat”.

Una vegada rebut el missatge i activat el compte, ja pot entrar en la Seu Electrònica com indiquem a continuació.

2.- SI JA ESTÀ REGISTRAT

Si ja està registrat, perquè ha seguit els passos anteriors o perquè va sol·licitar beca en anys anteriors per aquesta via, pot accedir amb el seu DNI/NIE i contrasenya al següent enllaç: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Si té problemes per a accedir (perquè no ha rebut el correu d’activació o perquè ha oblidat la seva contrasenya o la seva adreça de correu electrònic), en la part inferior veurà que posa “Incidències d’accés”. Segueixi les opcions que es presenten que poder recuperar les dades d’accés.

Consells sobre el registre en la Seu Electrònica i problemes d’accés

• Asseguri’s de memoritzar o guardar en lloc segur les dades de registre ja que són imprescindibles per a sol·licitar la beca enguany i els anys següents.

• Si canvia o dóna de baixa alguna de les dades (email, telèfon mòbil, etc), recordi que ha de modificar-les com indiquem posteriorment. Li faran falta per a accedir en el futur a la Seu Electrònica i per a rebre les notificacions del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

• Si no pot entrar utilitzi l’opció “Incidències d’accés” i segueixi les opcions que es presenten.

• Si continua tenint problemes per a accedir enviï un correu al Ministeri d’Educació i Formació Professional (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-administrativa.html) indicant les dades de registre del sol·licitant (DNI/NIE/NIF, nom complet, email i telèfon) i quin missatge d’error exacte li apareix.

En la pàgina principal de la Seu Electrònica veurem en la columna de la dreta diverses opcions:

• «Modificar les meves dades» – En aquesta opció podrem modificar les dades bàsiques que utilitzem durant el registre, excepte el nom i NIF/NIE (email, telèfon mòbil i contrasenya)

• «Modificar contrasenya» – Pot posar una contrasenya nova per a l’accés a la Seu Electrònica.

• «Buscar tràmits »- Per a localitzar altres tràmits disponibles en la Seu Electrònica.

• «Els meus expedients» – Aquí podrem veure tots els tràmits que hem anat donant d’alta en la Seu Electrònica. Si va sol·licitar beca altres anys per aquesta via, pot localitzar-les també.

• «Les meves notificacions» – En aquest apartat li figuraran totes les notificacions que li enviï el Ministeri d’Educació i Formació Professional relacionades amb els tràmits que vagi realitzant. És molt important estar pendent d’aquest apartat per a veure les notificacions (sol·licituds de dades, resolucions, etc.) que ens envien relacionades amb la nostra beca.

• «Justificants de Registre Electrònic» – De moment aquest apartat ens figurarà sense contingut.

Bé, de moment aquestes opcions les deixem i busquem la beca a emplenar, entrant en el següent enllaç: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idconvocatoria=1233

En entrar amb el nostre DNI i contrasenya podrem accedir al tràmit prement en el botó que veurem en la part superior:

boton acceso al tramite.png

Llavors podrem veure informació general de la forma de presentació i podrem «donar d’alta la sol·licitud».

Emplenant la beca

• En la fulla 1 emplenarem les dades personals de l’alumne (en l’apartat de «Discapacitat» marcarem si/no depenent de si l’alumne té reconegut un grau de discapacitat del 33% o superior), el domicili familiar, les dades a l’efecte de notificacions, dades bancàries i acadèmiques.

• En la fulla 2 afegirem els membres de la unitat familiar diferents al sol·licitant i pitjarem «guardar familiar». Podem comprovar com van apareixent files per davall del sol·licitant. Són membres computables els pares, germans menors de 25 anys (o majors amb discapacitat), i els padrins que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent (certificat de convivència). Si algun va ser autònom o va tenir més del 50% de participació en una empresa ens sol·licitarà que afegim els ingressos bruts.

• En la fulla 3 emplenarem les dades de la família nombrosa (si tenen el títol i si estava vigent a 31/12/2019), en els apartats de grau de minusvalía posarem (1,2…) en el requadre depenent del nombre d’afectats (únicament si és el sol·licitant o els seus germans). Recordi que totes aquestes situacions específiques ha d’acreditar-les documentalment en presentar la sol·licitud.

• Emplenarem la fulla 4 només en el cas que el pare, mare, o representant legal de l’alumne autoritzin el director del centre en què estigui matriculat l’alumne beneficiari perquè aquest últim percebi l’ajuda a través del compte corrent d’aquest centre. Aquesta autorització haurà de manifestar-se per escrit i en l’espai reservat per a això, i ser signada per la persona que ostenti la pàtria potestat. En aquesta fulla també podem fer constar en l’apartat de «observacions», totes aquelles indicacions, comentaris, etc. que considerem oportunes.

Si ja hem acabat d’emplenar el formulari, podem comprovar de nou totes les dades, pitjar en els números que indiquen les fulles del mateix i, si ja estem d’acord, pitjarem acceptar.

Presentació de la beca

Una vegada emplenada la sol·licitud online, haurà d’imprimir el model de sol·licitud que facilita l’aplicació (PDF) i presentar-lo signat juntament per tots els membres de la unitat familiar amb la resta de documentació en el centre educatiu (darrer dia per presentar-la és dia 30 de setembre), que seguirà amb la tramitació de les sol·licituds per a remetre-les amb posterioritat a les Unitats de Beques.

Consells sobre l’emplenament de la beca

• Abans de començar és important que tingui a mà originals o còpia dels DNI/NIE dels membres de la Unitat Familiar ja que li demanarà dades com les dates de caducitat, *IDESP, etc. Només té 5 minuts per a emplenar cada fulla, per la qual cosa ha d’anar guardant (en el botó «guardar esborrany» que apareix en la part superior de cadascuna de les fulles) tot el que vagi fent per a no perdre-ho si es desconnecta.

• En emplenar el document identificatiu (DNI/NIE) en alguns casos necessitarà saber IDESP.pdfIDESP.pdf (només per a DNI electrònics), IXESP.pdfIXESP.pdf (per al NIE d’estrangers) o com és el número de CertificadoUnion.pdfCertificadoUnion.pdf

• Mentre va emplenant i guardant la beca es queda en estat «esborrany», per la qual cosa quan finalitzi no s’oblidi de pitjar el botó «ENVIAR» que apareix a l’última fulla.

• Recordi que ha d’imprimir la sol·licitud (PDF), signar en els apartats corresponents (tots els membres), adjuntar tots els documents requerits (tot en suport paper) i lliurar-los en el centre educatiu (sempre dins del termini indicat en la convocatòria). En cap cas heu de remetre informes mèdics, fotocòpies del llibre de família, DNI que s’hagin validat correctament al programa o còpies de la declaració de IRPF.

• Quan comenci la tramitació poden sol·licitar-se documents addicionals pel que ha d’estar pendent de l’apartat «les meves notificacions» que hem comentat anteriorment.

• Recordi que l’enviament de la beca suposa, entre altres coses, l’acceptació de les bases de la convocatòria i que totes les dades s’ajusten a la realitat. És convenient repasar a la convocatòria els requisits per no haver de retornar la beca concedida.

• El termini finalitza el 30de setembre però no ho deixi per a l’últim dia. Que li falti algun document a última hora, problemes amb la xarxa o una saturació en el servidor del Ministeri d’Educació i Formació Professional pot deixar-li sense beca.

M’he equivocat !!!

Finalment, recordi que fins al 26 de setembre té de termini per fer la sol·licitud de la beca. Si ha comès algun errada i encara està en esborrany no hi ha problema. Entri i la modifica. Si ja ha pitjat «enviar», pot entrar i presentar una de nova (la que val és l’última presentada). Entri en la Seu Electrònica, busqui la beca presentada en l’apartat «els meus tràmits» i veurà que damunt de la sol·licitud figura la següent opció: «Si ha presentat sol·licituds i no està conforme amb les dades i desitja presentar una nova sol·licitud, pitji aquí«. En pitjar accedirem a una nova sol·licitud.

© Govern Illes Balears

 

 

 

Deja un comentario

error: Content is protected !!